souhlas s vyznačením

SOUHLAS S VEDENÍM A VYZNAČENÍM JEZDECKÉ STEZKY
REALIZOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU „NA KONI PO ZÁPADĚ ČECH“

 

Fyzická osoba

Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Telefon:                     
E-mail:          

Právnická osoba

Název:
IČ:
Sídlo:
Statutární zástupce:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:                

Katastrální území                               
Parcelní číslo

Jako vlastník výše uvedených pozemků souhlasím s vedením a vyznačením jezdecké trasy realizované v rámci projektu „Na koni po západě Čech“, realizovaném ve spolupráci místních akčních skupin (MAS) Český Západ – Místní partnerství, o.s. (IČ: 26659981), Český les, o.s. (IČ: 26679973) a Světovina o.p.s. (IČ: 27960765).

Tento souhlas vydávám uvedeným realizátorům projektu bezplatně s platností min. do 31. 12. 2020.

Byl/a jsem informován/a, že trasa bude vyznačena dle platné metodiky Klubu českých turistů a bude zanesena v turistických mapách. Realizátoři projektu předpokládají, že po trase se budou nepravidelně pohybovat menší skupinky do cca 10 jezdců na koních. Uživatelé trasy musí dodržovat platnou legislativu ČR a při propagaci tras budou informováni o zásadách pohybu na jezdeckých trasách.

Dále jsem byl/a informován/a, že v případě dotazů a problémů se mohu obrátit na kontaktní e-mail: kontakt@nakonipozapadecech.cz.

O poskytnutí tohoto souhlasu jsem informoval případné nájemce či jiné uživatele dotčených pozemků.

 

Datum: ……………………………..                                 Podpis: ………………………………………………